FAQs Complain Problems

जानकी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।८० को निति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकालाई सूचना मैत्री गाउँपालिका बनाउने नितिको २०७९/०४/०२ गते शुभारम्भ गरियो ।

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु