FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ५

वडा नं.५ का पदाधिकारीहरुः

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री भिम बहादुर चौधरी वडा अध्यक्ष 9800672778
श्री पार्वती देबी ड. थारु वडा सदस्य 9867163879
श्री निर्मला भुल वडा सदस्य 9815151464
श्री केशन्ति देवी चौधरी वडा सदस्य 9804649655
श्री जहन्जिरुवा ड. थारु वडा सदस्य 9824654642

 

Ward Contact Number: 
9848460149/ 9867060048 / janakimun.ward5@gmail.com