FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. १

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री सुरेश कुमार चौधरी वडा अध्यक्ष
  9811670582
श्री अनिता चौधरी वडा सदस्य
  9804675961
श्री राधा दमाइ वडा सदस्य
  9825687162
श्री राजाराम थारु वडा सदस्य
  9842427734
श्री लक्ष्मी चौधरी वडा सदस्य 9865828382

 

Ward Contact Number: 
091-500002/ 9861076404/ janakimun.ward1@gmail.com