FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक विकास शाखाको कार्यविवरण

  गैरसरकारी संस्था परिचालन समन्वय तथा नियमन
  1. स्थानीयस्तरमा समाजकल्याण सम्वन्धी संघसंस्था (गैरसरकारी, सामाजिक तथा सामुदायिक संघसंस्था) को दर्ता, नवीकरण तथा नियमन
  2. , कोष तथा अन्य ट्रष्टहरुको व्यवस्थापन
  3. निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य
  4. समन्वय र परिचालन
  5. सामाजिक संघसंस्था सम्बन्धी अन्य विषय ।

  सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता

  1. सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियमन र अध्ययन अनुसन्धान
  2. सङ्घ तथा प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन
  3. सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
  4. स्थानीय सामाजिक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापन तथा आवश्यक तथ्यांक संकलन एवं व्यवस्थापन ।

  संस्कृति सम्पदा ललितकला तथा पर्यटन प्रबर्द्धन

  1. , संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
  2. , प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रबर्द्धन र विकास
  3. परम्परागरत रुपमा चलिआएका जात्रा तथा पर्वको सञ्चालन र व्यवस्थापन
  4. स्थानीय महत्वका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको व्यबस्थापन
  5. पर्यटकीय महत्वका स्थल तथा सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्द्धन
  6. पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा प्रोत्साहन
  7. , धार्मिक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन
  8. , संस्कृति, जात्रा, पर्व र ललितकलाको संरक्षण, प्रबर्द्धन र विकास ।

  युवा :

  1. यूवा जागरण, सशक्तिकरण र परिचालन
  2. युवा सीप, उद्यमशिलता तथा नेतृत्व विकास

  रोजगार प्रवर्द्धन तथा गरिबी न्यूनीकरण :

  1. गरिबी निवारण सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियमन र अध्ययन अनुसन्धान
  2. गरिबी निवारणको स्थानीय रणनीति तर्जुमा
  3. गरिब घरपरिवार पहिचान सम्बन्धी स्थानीय सर्वेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र नियमन
  4. गरिबी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
  5. रोजगार तथा बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना
  6. स्थानीयस्तरमा रहेका विदेशी श्रमिकको लगत सङ्कलन तथा सूचना व्यवस्थापन
  7.  पहिचान भएका गरिब घरपरिवार एवं लक्षित समूह सम्बन्धी स्थानीय योजना, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन
  8. संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय तहमा सुकुम्बासीको पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापन
  9. सुकुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्थापन
  10. रोजगारीका अवसर सिर्जना सम्वन्धी ।