FAQs Complain Problems

समाचार

व्यवसाय नामसारी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ प्रशासन शाखा/ राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
व्यवसायको प्रकृति अनुसार (आर्थिक ऐनमा उल्लेखित दर)
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. निवेदनपत्र सहित नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  2. व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित वडाको सिफारिस
  3. बहालमा भए बहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
  4. चालु आ. व. सम्मको एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि