FAQs Complain Problems

संस्था नविकरणको सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ प्रशासन शाखा/ राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु.५००/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. निवेदन पत्र सहित संस्था दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  2. गत आ.व. को  प्रगति विवरण
  3. घर बहालमा भए बहाल कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
  4. आफ्नै भवनमा भए एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु