FAQs Complain Problems

बिद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारीत प्रोत्साहन अनुदानबारे प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सुचना ।

बिद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारीत प्रोत्साहन अनुदानबारे प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सुचना ।

आर्थिक वर्ष:

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु