FAQs Complain Problems

आर्थिक प्रशासनको कार्यमा बाधा हुन गई सेवाग्राहीहरुमा पर्न जाने असुविधा सम्बन्धमा ।

आर्थिक प्रशासनको कार्यमा बाधा हुन गई सेवाग्राहीहरुमा पर्न जाने असुविधा सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष:

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु